Privacy Statement

Deze internetsite wordt beheerd door De Campagnefabriek. Bij het bezoeken van deze internetsite kunnen uw persoonsgegevens verzameld worden, zowel direct (via een verzoek om uw gegevens) als indirect (door klik- en surfgedrag). De Campagnefabriek heeft in voorkomende gevallen de exclusieve beschikking over deze persoonsgegevens en zullen deze persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen. In deze Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de privacy van onze relaties te waarborgen en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Type informatie dat we verzamelen
We verzamelen bepaalde informatie van deelnemers aan evenementen, leveranciers van de Campagnefabriek, klanten van de Campagnefabriek en overige geïnteresseerden.
Het meest voorkomende type informatie dat we verzamelen is: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, organisatie, functie, e-mailadres, telefoonnummer, adres, postcode, branche, sector, betalingsinformatie zoals de transactiedetails waaronder de btw-gegevens, het KvK-nummer en de BSN. Voor de werving en selectie van personeel worden ook gegevens bewaard waaronder het cv, de motivatiebrief en persoonlijke gegevens die u deelt tijdens de sollicitatie waaronder de voornaam, tussenvoegsel, achternaam, postcode, leeftijd, geslacht, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Hoe we deze informatie verzamelen
We verzamelen de persoonlijke informatie die u ons verschaft tijdens:
– Het solliciteren;
– Het aanmelden voor één van onze evenementen;
– Opvragen en uitbrengen van offertes en facturen;
– Boeken van artiesten voor de evenementen;
– Via online gepubliceerde contactgegevens;
– Middels winacties op sociale media;
– Via klanten die de persoonlijke gegevens (tijdelijk) willen verwerken voor mailingen.

Persoonlijke informatie van u verkregen middels anderen
Over het algemeen verzamelen we de persoonlijke informatie via uzelf, echter in sommige gevallen verzamelen we gegevens die we verkregen hebben van andere partijen, namelijk:
a. Persoonsgegevens die wij voor een opdracht tijdelijk verwerken in communicatie-uitingen. Deze worden na het afronden van een project weer bij de Campagnefabriek verwijderd en overgedragen aan de klant.
b. Financiële details en transactiedetails verkregen van partijen die wij inhuren om werkzaamheden uit te voeren.

Verstrekking aan derden
De gegevens die aan ons zijn doorgegeven kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden. Wij maken gebruik van een derde partij voor: het verzorgen van de jaarrekening, salarisverwerking van het personeel, belastingaangifte, uitvoeren van vormgevingswerkzaamheden, uitvoeren van communicatiewerkzaamheden en uitvoeren van organiserende werkzaamheden.

EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de Europese Unie.

Waarvoor verwerken we de persoonlijke informatie: klanten en leveranciers
Persoonsgegevens van leveranciers en klanten van de Campagnefabriek worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
a. Administratieve doeleinden
b. Voor het opstellen van communicatie-uitingen voor projecten en evenementen
c. Vergaderingen
d. Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht/offerte
Grondslag voor deze persoonsgegevens is de aangevraagde offerte of overeengekomen opdracht.
Voor dit onderdeel kunnen de volgende gegevens gevraagd worden: voornaam, tussenvoegsel, achternaam organisatie, contactpersoon, telefoonnummer, e-mailadres, voorwaarden, KvK, BSN en btw-nummer.

Waarvoor verwerken we de persoonlijke informatie: stakeholders, perscontacten en-/of geïnteresseerden
Persoonsgegevens van stakeholders, perscontacten en-/of geïnteresseerden worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
a. Informatieverstrekking in de vorm van mailingen
b. Informatieverstrekking in de vorm van uitnodigingen voor netwerkbijeenkomsten of evenementen
Grondslag voor deze persoonsgegevens in mondelinge toestemming, schriftelijke toestemming en-/of afgifte van visitekaartje.
Voor dit onderdeel kunnen de volgende gegevens gevraagd worden: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, organisatie, telefoonnummer, e-mailadres, functie, woonplaats, adres, postcode, geslacht, categorie, sector en branche.

Waarvoor verwerken we de persoonlijke informatie: deelnemers evenementen/bijeenkomsten
Persoonsgegevens van deelnemers aan evenementen en bijeenkomsten worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
a. Informatieverstrekking in de vorm van mailingen aan de deelnemers waarin meer informatie over het evenement of de bijeenkomst staan zoals tijd, locatie, aanvang, programma en dergelijke
b. Evaluatie van het type bezoeker dat deel heeft genomen aan het evenement
c. Om na het evenement de deelnemers in een mailing te voorzien van een terugblik op het evenement (zowel in schrift als beeld)
Grondslag voor deze persoonsgegevens is schriftelijke toestemming geven tijdens het aanmelden voor een bijeenkomst of evenement.
Voor dit onderdeel kunnen de volgende gegevens gevraagd worden: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, organisatie, telefoonnummer, e-mailadres, functie, woonplaats, adres, postcode, geslacht, categorie, sector en branche.

Waarvoor verwerken we de persoonlijke informatie: personeel en werving personeel
Persoonsgegevens van personeel wordt verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
a. Administratieve doeleinden, zoals het verwerken van het salaris
b. Sollicitanten in een database te plaatsen zodat De Campagnefabriek contact op kan nemen met geïnteresseerden wanneer wij een passende functie hebben binnen het bedrijf
Grondslag voor deze persoonsgegevens is het reageren op een openstaande vacature of open sollicitatie bij de Campagnefabriek waarbij u informatie gedeeld heeft die u nodig vond om te delen om in aanmerking te komen voor een functie.
Voor dit onderdeel kunnen de volgende gegevens gevraagd worden: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, BSN, woonplaats, postcode, adres, geslacht, leeftijd, genoten opleiding en ervaring.

Bewaartermijn
De Campagnefabriek bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn dan wel op de grond van de wet vereist is.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
a. Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen en documenten die privacygevoelig zijn
b. Alle medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Uw rechten omtrent de gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u of in (directe) opdracht aan een andere partij. Wij kunnen vragen om legitimatie voordat wij gehoor geven aan dergelijke verzoeken. U heeft altijd het recht om toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?
Heeft u naar aanleiding van onze Privacy Statement nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op. Natuurlijk ook als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Contactgegevens:
Susan Hofs
De Campagnefabriek
susan@campagnefabriek.nl
0573-459212